M a s z t y      a  n t e n y      e l e k t r o n i k a      m e c h a n i k a

Strona główna ] W górę ]

W górę
Komutator KKAO
Komutator KSA
Wzmacniacz 1x20
Wzmacniacz 10x2
Komparator CKC
Wzorzec WW-1
SND 1

on

 

 

 

 

 

 

  

 KRÓTKOFALOWY KOMUTATOR ANTEN ODBIORCZYCH

KKAO - 2000

 

1. Przeznaczenie komutatora

 

Krótkofalowy komutator anten odbiorczych KKAO-2000 jest urządzeniem stacjonarnym przeznaczonym do pracy w radiokomunikacyjnych ośrodkach odbiorczych. Umożliwia współpracę do 120 stanowisk odbiorczych ośrodka z 10 do 30 krótkofalowymi antenami odbiorczymi. Anteny współpracujące z komutatorem powinny być zabezpieczone przed wyładowaniami atmosferycznymi.

            Dołączenie do dowolnej anteny każdej ilości wejść odbiorników /od 1 do 120/ nie zmienia warunków odbioru w zauważalny przez operatora sposób. Sama operacja dołączania nie wprowadza żadnych zakłóceń odbioru.

            Zdalne sterownie operacji połączeń w sieci LAN, pozwala operatorowi na natychmiastowe wybranie dowolnej anteny. Oprogramowanie umożliwia pełny nadzór nad pracą komutatora i udostępnia statystyki wykonywanych operacji dla każdego z użytkowników (operatorów) .

2. Dane techniczne

 

1.

Ilość wejść /anten KF/

10,(20),(30)

2.

Ilość wyjść /odbiorników/

10,(20),(30),(40),(do 120)

3.

Zakres przenoszonych częstotliwości

1,5MHz  do 30MHz

4.

Maksymalny poziom sygnału wejścia krótkofalowego

1V

5.

Wejściowy współczynnik odbicia

- w zakresie

- w zakresie

 

1,5MHz do 1,8MHz:  ≤ 0,20

1,8MHz do 30MHz: ≤ 0,15

6.

Impedancja obciążenia /nominalna impedancja wejściowa przyłączonych odbiorników/ 50om (75 om) /niesymetrycznie/

50(75)ohm

 

7. Współczynnik szumów ≤3dB

8.

Wzmocnienie sygnału

- w zakresie

- w zakresie

 

1,5MHz do 1,8MHz::0dB ±2dB

1,8MHz do 30MHz:: 0dB ±1dB

9.

Poziom sygnałów intermodulacyjnych

 -≤75dB

10

Głębokość modulacji skrośnej

 ≤5%

11

Zmiana poziomu napięcia wyjściowego przy połączeniu równocześnie 1 do 4 odbiorników do jednej anteny /w tym samym module/

 ≤2dB

12

Tłumienie wsteczne

≥70dB

13.

Tłumienie między dwoma wyjściami /odbiornikami/ podłączonymi do jednej anteny

≥30dB

14.

Tłumienie przesłuchu

≥46dB

15. Blok filtrów radiokomunikacyjnych wbudowany
16 Zabezpieczenie przeciw przepięciowe 1,5kV

17

Sterownie komutatorem: zdalne  przewodowe

przez sieć LAN

18

Zasilanie komutatora

230V/50Hz

19

Pobór mocy przez komutator

do 100W

20

Wymiary obudowy /jednostki centralnej

1530x600x600 (2200x600x600)

21

Masa /jednostki centralnej/

do 100kg

22

Budowa: panelowa 19” modułowa

kasety 19”

23

Typ wejść i wyjść w.cz. komutatora: (gniazda złączy)

BNC (UC1)

24

Typ wyjść sterujących sieci LAN

gniazda RJ45

25.

Krosownica ręczna

płyta ze złączami umożliwiająca  ustalenie do 10 stałych połączeń w przypadku awarii lub braku zasilania komutatora

26

Impedancja wejściowa

50(75)om

27 Sterowanie awaryjne ręczne na komutatorze
28 Oprogramowanie zgodne z MS Windows dla 40 stanowisk nośnik

29

Komputery

-stacjonarny (serwer)

- przenośny 10"

 

3. Opis  konstrukcji komutatora KKAO-2000

Krótkofalowy komutator anten odbiorczych zbudowany jest w postaci szafy stalowej dla kaset 19”, w której mieszczą się  kasety modułów komutujących, kaseta wzmacniaczy rozdzielczych, kaseta zasilacza oraz płytka krosownicy ręcznej.

Przednią ścianę szafy komutatora tworzą następujące płyty czołowe /kolejno od góry/:

- płyta czołowa zasilaczy,

- kasety modułów komutujących I i II,

- kasety modułów komutujących III i IV,

- płyta czołowa kasety wzmacniaczy rozdzielczych

- krosownica ręczna,

Tylna ścianę szafy, ściany boczne i górna są odejmowane, zamocowane wkrętami.

Urządzenie przewidziane jest do ustawienia nad kanałem kablowym. Przez dno szafy wprowadza się:

- przewody współosiowe do anten ,

- przewody współosiowe do odbiorników ,

- kable sterujące ,

- kabel zasilający.

Wykonanie połączeń w komutatorze za pośrednictwem złączy wielostykowych umożliwia poprawna pracę części urządzenia również w przypadku uszkodzenia niektórych jego podzespołów. Konstrukcja modułowa urządzenia pozwala na stosunkowo proste przeprowadzenie napraw i konserwacji.

 

4. Blokowy układ logiczny

Komutator KKAO-2000 umożliwia współpracę do 120 stanowisk odbiorczych z 10 do 30 antenami. Do 10 (30) równoważnych sobie wejść urządzenia doprowadzone są sygnały z 10(30) anten odbiorczych. O stanie połączeń komutatora decydują sygnały sterujące, dostarczone do komutatora z 120 stanowisk operatorskich. Na stanowiskach tych każdemu wejściu odbiornika przyporządkowany jest jeden zespół wyboru anten. Pozwala on operatorowi wybrać odpowiednią drogę sygnału w.cz. w komutatorze, czyli doprowadzić do wejścia odbiornika sygnał z wybranej przez niego anteny.

 

Opis drogi sygnału

Sygnał z dowolnej anteny od 1 do 10 (30), po przejściu przez filtr zostaje wzmocniony i rozdzielony w jednym z 10 (30) identycznych wzmacniaczy rozdzielczych. Następnie sygnał z 4 wyjść wzmacniacza rozdzielczego zostaje doprowadzony do 4 identycznych modułów  komutujących. W ten sposób sygnały ze wszystkich anten doprowadzone są do 10 (30) jednakowych wejść modułu. Zależnie od decyzji operatora /sterującego komutatorem z pulpitu zespołu wyboru anten/ wybrany sygnał antenowy, po przejściu przez układ przełączników diodowych oraz przez wzmacniacze wyjściowe modułu, pojawia się na przyporządkowanym danemu odbiornikowi wyjściu modułu komutującego.

Niemożliwym jest podłączenie do wejścia odbiornika więcej niż jednej anteny.

Układ przełączników diodowych sterowny jest z pulpitów sterowniczych wchodzących w skład zespołu wyboru anten. Jeżeli wszyscy operatorzy zdecydują się na odbiór sygnału z tej samej anteny, wtedy sygnał ten pojawi się na każdym z 40 wyjść komutatora.

W przypadku awarii urządzenia, jego konserwacja lub konieczność wyboru stałych połączeń z innych przyczyn, np. braku zasilania, przewidziano możliwość skrosowania  dowolnej liczby anten od 1 do 10 (30) z odpowiadającą  jej liczbą odbiorników.

Wyłączenie z pracy /np. w czasie konserwacji/ 1,2,3, lub 4 modułów powoduje wyłączenie z pracy odpowiednio 10, 20, 30 lub wszystkich odbiorników.

 

 

Schemat blokowy komutatora

 

5. Opis budowy i działania bloków komutatora.

5.1. Wzmacniacz rozdzielczy z filtrem

Do wejścia wzmacniacza rozdzielczego dostarczany jest sygnał w.cz. z anteny odbiorczej, która powinna być zabezpieczona przed wyładowaniami atmosferycznymi. Zadaniem wzmacniacza jest dostarczenie tego sygnału do wejść 4 szyn komutacyjnych znajdujących się w czterech różnych modułach.

 Na wejściu wzmacniacza rozdzielczego znajduje się pasywny, górno przepustowy filtr antenowy. Tłumi on sygnał silnych stacji średniofalowych i długofalowych, które przy dużych poziomach mogłyby poprzez intermodulację zakłócić sygnał użyteczny. Wzmacniacz jest szerokopasmowy układem aktywnym  w układzie przeciwsobnym. Na wejściu wzmacniacza znajduje się diodowy układ zabezpieczający przed przekroczeniem maksymalnego napięcia wejściowego. Cały układ zapewnia wysoką liniowość i małe szumy. Wejścia i wyjścia współosiowe wzmacniacza zakończone są gniazdami BNC-50.

Filtr antenowy zmontowany jest na płytce drukowanej F2-B, a wzmacniacz rozdzielczy na płytce oznaczonej symbolem WR-3B. Płytki WR-3B i F2-B zamontowane są parami we wspólnych obudowach i wszystkie umieszczone w stalowej kasecie wzmacniaczy rozdzielczych.  

5.2. Moduł komutujący

Do 10 (30) wejść modułu komutującego dostarczane są poprzez wzmacniacz rozdzielczy, sygnał w.cz. z 10 (30) anten odbiorczych. Zadaniem modułów jest realizowanie połączeń odbiorników z wybranymi poprzez operatorów antenami. Tak więc o stanie elementów przełączających w każdym module decydują sygnały sterujące, dostarczane do tego modułu z przyporządkowanych mu stanowisk operatorskich /z 10 (30)zespołów wyboru anten/.

Po wybraniu prze operatora tej anteny, która ma być dołączona do odbiornika, sygnał z odpowiedniego wejścia przechodzi przez układ przełączników diodowych oraz wzmacniacz wyjściowy i pojawia się na wyjściu modułu połączonym z wejściem danego odbiornika.

Wejścia obciążone są dopasowanymi liniami współosiowymi, za pośrednictwem których sygnał antenowy doprowadzony jest do układu przełączników diodowych.

Wzmacniacze wejściowe WK2B, które zapewniają dużą oporność obciążenia dołączonego element komutujący do dopasowanej linii współosiowej.

Element komutujący Pk składa się z trzech diod przełączających. Diody połączone są w układzie czwórnika typu T zapewniającymi minimalne tłumienie elementu komutującego w stanie załączenia i bardzo duże tłumienie w stanie rozłączenia.

Wejścia i wyjścia współosiowe modułu zakończone są gniazdami BNC-50, natomiast napięcia zasilania i sterowania podawane są na szufladowy wtyk 871 037. Na każdej z dziesięciu płytek oznaczonych symbolem WK-2B znajduje się wzmacniacz wyjściowy modułu oraz 10 (30) przełączników diodowych.

            Moduły I i II oraz moduły III i IV zamontowane są w dwóch odpowiadających im stalowych kasetach.

5.3. Krosownica ręczna.

            Krosownica ręczna jest płytą zaopatrzoną w 50 sztuk gniazd złączy BNC-50 GG-1 lub BNC-75 GG-1 lub UC1. W czasie normalnej pracy urządzenia do spodniej strony krosownicy dołączone są kable łączące komutator z 10 (30) antenami i 40 odbiornikami, a do strony wierzchniej kable łączące pole krosowe z układami wejściowymi i wyjściowymi urządzenia.

            W czasie awarii, przy braku napięcia zasilającego lub w trakcie prac konserwacyjnych, można wprost na krosownicy /od strony wierzchniej/ połączyć na stałe wszystkie lub część anten z odbiornikami. Jeden odbiornik może być wówczas do jednej anteny. Do takich połączeń służy 10 specjalnych kabli współosiowych należących do wyposażenia dodatkowego komutatora.

5.4. Zasilacz

Komutator KKAO-2000  przewidziany jest do zasilania z sieci napięcia przemiennego 230V/50Hz.

Nominalne napięcie wyjściowe zasilacza wynosi 24V, a nominalny prąd ok. 2A. Wartość prądu ograniczania równa jest ok., 3A, prądu zwarcia – ok. 1A.

Dla uniezależnienia się od zmian napięcia sieci zasilającej i od wpływu zmiennego obciążenia, napięcie wyjściowe zasilacza jest stabilizowane elektroniczne. Zasilacz posiada również elektroniczny układ ograniczania maksymalnego prądu wyjściowego oraz prądu zwarcia.

Panel zasilacza umieszczony jest w kasecie stalowej. Kaseta ta wyposażona jest  w diodę sygnalizacyjną sygnalizującą załączanie układu do sieci i topikowy bezpiecznik sieciowy. Wyjcie zasilacza rozgałęzia się na pięć obwodów prądowych, oddzielnych dla czterech modułów oraz dla wzmacniaczy rozdzielczych. Obwody te zabezpieczone są przez pięć bezpieczników topikowych, których przepalenie się sygnalizowane jest lampami umieszczonymi na płycie czołowej zasilacza bezpośrednio nad gniazdami bezpiecznikowymi.

Napięcie wyjściowe zasilacza podawane jest na styki gniazda szufladowego, a napięcie sieci na wtyk szufladowy.

5.5. Zespół wyboru anten

Zespół wyboru anten służy do sterowania pracą elementów komutujących komutatora, za pośrednictwem których realizowane jest dołączenie do odbiornika wybranej przez operatora anteny. Wyboru anteny operator dokonuje za pośrednictwem dowolnego stanowiska komputerowego pracującego w sieci LAN. Oprogramowanie w wersji podstawowej i rozbudowanej pracuje w systemie WindowsXP, Windows7. Oprogramowanie umożliwia pełny nadzór nad pracą komutatora i operatorów, planowanie zadań, zestawienia i statystyki. W przypadku awarii sieci komputerowej awaryjne sterowanie bezpośrednio na komutatorze.

5.6.Okablowanie

Połączenia te zrealizowane są za pomocą kabli współosiowych o impedancji falowej 50 lub 75 om. Poniżej zamieszczone symboli zastosowanych złącz:

AG – gniazdo wejściowe komutatora /z anteny/,

OG – gniazdo wyjściowe komutatora /dla sygnałów w.cz. do odbiornika/,

MAG - gniazdo wejściowe modułu /dla sygnału w.cz. z wzmacniaczy rozdzielczych/,

MOG – gniazdo dla sygnału wejściowego w.cz. z anteny,

RAG – gniazdo dla sygnału wejściowego w.cz. do odbiornika,

ROG – gniazdo dla sygnału wyjściowego w.cz. do odbiornika.

Znaczenie użytych symboli zastosowanych złączy jest następujące:

ZWA6 – gniazdo sygnałów sterujących z zespołu wyboru anten,

MG – gniazdo sygnałów sterujących modułu,

KRG – gniazdo w kasecie wzmacniaczy rozdzielczych.

.

 

 


Napisz do Nas ilpro@onet.pl lub zadzwoń 23 692-2777, 23 692 8221 [ 05 kwietnia, 2021 ] [Copyright © 2001 IŁ-PRO Sp.z o.o]